Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Artikel 1

 1. In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: Opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Data Protection Works, hierna te noemen DPWRKS, opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten of het geven van advies. Overeenkomst, de overeenkomst waarbij DPWRKS zich verbindt ten behoeve van haar opdrachtgever buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten, diensten te leveren of advies te geven.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door DPWRKS gesloten overeenkomst.
 3. Het staat DPWRKS vrij om met de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken. De eventueel afwijkende voorwaarden prevaleren dan boven deze algemene voorwaarden.
 4. Als door een opdrachtgever eigen voorwaarden worden gehanteerd, dan zullen deze wijken voor deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 5. DPWRKS verbindt zich door het sluiten van een overeenkomst, zorg te dragen voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
 6. DPWRKS is gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) te laten uitvoeren door een partij waarmee DPWRKS een partnerovereenkomst heeft gesloten, indien dit naar het oordeel van DPWRKS redelijkerwijs noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, of indien dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. Deze algemene voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven.
 7. Indien twee of meer personen c.q. rechtspersonen tezamen een overeenkomst met DPWRKS hebben gesloten, dan zijn zij ieder afzonderlijk tegenover DPWRKS verbonden.
 8. De opdrachtgever heeft niet het recht de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zonder toestemming van DPWRKS aan een derde over te dragen.

 

Offertes

Artikel 2

 1. Offertes worden vrijblijvend door DPWRKS aangeboden.
 2. Een offerte is zo lang geldig, als in de offerte staat aangegeven.
 3. Voor zover zich bij de uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal DPWRKS de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

 

Aanvang van de overeenkomst

Artikel 3

 1. De door DPWRKS en opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt door DPWRKS vastgelegd in een contract.
 2. Het contract wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Het contract wordt, door DPWRKS ondertekend, toegezonden aan de opdrachtgever, dan wel de opdrachtgever persoonlijk ter hand gesteld.
 4. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door de opdrachtgever.

 

Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 4

 1. De overeenkomst eindigt met haar volbrenging.
 2. Opzegging van de overeenkomst is alleen dan rechtmatig, indien zij schriftelijk en met een opzeggingstermijn van een maand geschiedt, tenzij dit in het contract anders is vastgelegd.
 3. De opdrachtgever die de overeenkomst onrechtmatig doet eindigen, is gehouden aan DPWRKS alle directe en/of indirecte schade die hieruit voortvloeit en die DPWRKS lijdt, te vergoeden.
 4. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich tot de rechter te wenden, met het verzoek de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen.
 5. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort beëindigd te worden.

 

Intellectueel eigendom

Artikel 5

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door DPWRKS samengestelde offertes, uitgewerkte ideeën, modellen, adviezen, cursusmateriaal en andere geestesproducten van DPWRKS, berusten bij DPWRKS, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of op de factuur zijn vermeld.
 2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van DPWRKS mogen uitgewerkte offertes, ideeën, modellen, adviezen, cursusmateriaal en andere geestesproducten van DPWRKS op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6

 1. Indien DPWRKS met de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een datum van levering en/of een termijn van uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, heeft DPWRKS het recht de termijn waarbinnen de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke DPWRKS overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DPWRKS ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De binding van DPWRKS aan een ( overeengekomen ) fatale termijn vervalt, indien de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van de overeenkomst wenst, tenzij de wijzigingen of het oponthoud van zo geringe betekenis zijn, dat in redelijkheid binnen de termijn gepresteerd kan worden.
 6. Indien het uitvoeringsresultaat van de overeenkomst onaanvaardbaar is voor de opdrachtgever, dan legt hij zijn bezwaren binnen twee dagen na oplevering schriftelijk en gemotiveerd voor aan DPWRKS en geeft hij DPWRKS de gelegenheid binnen redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen, eventueel tegen betaling van de meerkosten welke dit met zich meebrengt.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 7

 1. DPWRKS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die de opdrachtgever lijdt, indien DPWRKS door overmacht niet in staat is haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst na te komen. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van DPWRKS opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen, zijn zowel DPWRKS als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. DPWRKS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan, ook die de opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk door DPWRKS is veroorzaakt.
 3. DPWRKS is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, indien de termijn, waarvoor de opdracht is verleend, in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de door DPWRKS krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
 4. DPWRKS is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 5. Verzending van gegevens in elektronische vorm, documenten, boeken, papieren en goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. DPWRKS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit verlies, vernietiging of beschadiging van deze gegevens, documenten, boeken, papieren en goederen.
 6. DPWRKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden, die schade geleden menen te hebben op grond van het uitvoeren van de overeenkomst door DPWRKS ten behoeve van de opdrachtgever. DPWRKS wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle schadeclaims van deze derden.
 7. De omvang van de aansprakelijkheid van DPWRKS strekt per overeenkomst nooit verder dan het totale bedrag, dat DPWRKS terzake van die overeenkomst, aan de opdrachtgever in rekening brengt en dat is vastgelegd in het contract.
 8. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van een jaar na voltooiing van de opdracht.

 

Betalingsvoorwaarden.

Artikel 8

 1. De opdrachtgever is aan DPWRKS het overeengekomen honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting.
 2. DPWRKS factureert volgens een overeengekomen factureringsschema.
 3. DPWRKS is bij aanvang van uitvoering van de overeenkomst gerechtigd een deel van het overeengekomen honorarium te factureren, indien dit met de opdrachtgever is overeengekomen.
 4. De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat het verschuldigde bedraag door DPWRKS is ontvangen of op het moment dat dit bedrag op de rekening van DPWRKS is bijgeschreven.
 5. Het is niet noodzakelijk dat DPWRKS de opdrachtgever aanmaant, sommeert of in gebreke stelt, wil DPWRKS zich op deze bepaling kunnen beroepen.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is DPWRKS gerechtigd vanaf de vervaldag de opdrachtgever 2 % rente cumulatief per maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 7. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft met betrekking tot de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle door DPWRKS ter invordering in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, de laatste ten belope van ten minste 15% van het in te vorderen bedrag, ten laste van de opdrachtgever.
 8. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen binnen vijf dagen na factuurdatum aan DPWRKS te worden bekendgemaakt.
 9. Reclames als in lid 8 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 10. Wanneer de overeenkomst eindigt, voordat de uitvoering is volbracht of voordat de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van het honorarium afhankelijk is van de volbrenging, onderscheidenlijk het verstrijken van de tijd, heeft DPWRKS het recht: op het volle honorarium, als de opdrachtgever de overeenkomst door onrechtmatige opzegging heeft beëindigd of als de overeenkomst op grond van een aan de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming is ontbonden; op een naar billijkheid vast te stellen deel van het honorarium, in alle overige gevallen van tussentijdse beëindiging, in verband met de reeds verrichte werkzaamheden.
 11. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen die hij op DPWRKS heeft of meent te hebben.

 

Onverbindend verklaring

Artikel 9

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechterlijke instantie onverbindend worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

 

Toepasselijk recht

Artikel 10

 1. Op de overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing in de ruimste zin des woords.